Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Mechatronicashop.com.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Mechatronicashop.com is ingestemd.

Onder "Koper" wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Mechatronicashop.com in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

De webshop van Mechatronicashop.com richt zich met name op de Nederlandse markt. Levering naar landen binnen de EU zijn ook mogelijk.

Mechatronicashop.com behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Door het gebruik van de internetsites van Mechatronicashop.com en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Mechatronicashop.com is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiele kopers tot het doen van een aanbod. Mechatronicashop.com is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiele Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Een op naam gestelde offerte (per post of per e-mail) heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Een verzoek door de Koper wordt geacht te zijn gedaan in een van de volgende omstandigheden:

* de Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe voorbestemde invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Mechatronicashop.com via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Mechatronicashop.com ontvangen.

* de Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen; Orders, per email, of telefonisch, kleiner dan €300, hebben een toeslag van €35 administratiekosten!

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Mechatronicashop.com herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Mechatronicashop.com de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.

Koper en Mechatronicashop.com komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de hierboven genoemde voorwaarden is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van de koopovereenkomst en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Mechatronicashop.com gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Mechatronicashop.com garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 Garantie en aansprakelijkheid

Bij particuliere "niet professionele" installatie, dus niet uitgevoerd door een erkende installateur, voldoet u in veel gevallen NIET aan de voorwaarden gesteld in de montagehandleiding van de meeste fabrikanten/producten.

Door uw keuze om onze professionele producten op afstand te kopen en zelf te installeren neemt u de plaats in van de installateur.

Daardoor bent u zelf verantwoordelijk voor diagnose, demontage en hermontage bij mogelijke problemen.

Mechatronicashop.com zal (via mail of telefoon) proberen te assisteren bij de diagnose en binnen de geldende garantietermijn uiteraard zorgdragen voor kosteloze omruiling van defecte onderdelen.

Echter, elke vorm van ondersteuning ter plaatse, door de fabrikant of door Mechatronicashop.com, zal tegen de dan geldende arbeidskosten en voorrijkosten worden doorberekend.

Voor door Mechatronicashop.com geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Mechatronicashop.com vervult gedurende een dergelijke garantieperiode een loketfunctie en kan nimmer worden gezien als installateur en dus worden gehouden aan de verplichtingen die daaraan verbonden zouden kunnen worden.

Mechatronicashop.com is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Mechatronicashop.com erkent geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Indien Mechatronicashop.com om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

* indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Mechatronicashop.com of de fabrikant zijn verricht;

* indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

* indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik/montage;

* indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

De Koper is gehouden Mechatronicashop.com te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Mechatronicashop.com zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

Het is mogelijk dat Mechatronicashop.com op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Mechatronicashop.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Voor meer uitleg verwijzen wij u naar deze pagina: GARANTIE

 Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief de op dit moment geldende omzetbelasting.

Fouten in prijzen en/of aanbiedingen op de website zijn voorbehouden.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

De Koper is de prijs verschuldigd die Mechatronicashop.com in haar bevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Mechatronicashop.com worden gecorrigeerd.

Bezorgkosten worden, indien van toepassing, in de bevestiging vernoemd. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Mechatronicashop.com.

Betaling

Bij bestellingen via de internetsite kan op diverse (online en offline) manieren van betalen worden gekozen.

Bij enkele vormen van online betalen zijn wij genoodzaakt een toeslag te bereken.

Mechatronicashop.com kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden.

Voor alle informatie omtrent betalen en de geldende toeslagen verwijzen wij u naar: BETALEN

In geval van niet tijdige betaling is Mechatronicashop.com bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

Levering en leveringstijd

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Mechatronicashop.com ernaar om bestellingen binnen 24 uur na ontvangst van de betaling te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Mechatronicashop.com kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Mechatronicashop.com streeft ernaar vertragingen binnen 48 uur telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.

Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Koper. 

Ruilen en herroepingsrecht

De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur. De Koper krijgt zijn geld (na aftrek van verzendkosten) terug of een winkeltegoed ter grote van dit bedrag.

Tevredenheid garantie

De Koper kan binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen.

Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren kan er, uitsluitend na overleg met Mechatronicashop.com, aanspraak gemaakt worden op de tevredenheid garantie.

Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

Mechatronicashop.com is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper.

Door Mechatronicashop.com gemaakte verzendkosten (ook indien deze in de aanschafprijs waren meegerekend) worden niet terugbetaald.

Indien de consument Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Mechatronicashop.com binnen 2 werkdagen na ontvangst van de retourzending zorg voor terugbetaling van het door de consument-Koper aan Mechatronicashop.com betaalde. (eventueel na aftrek van gemaakte verzendkosten)

Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Mechatronicashop.com is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Overmacht

In geval van overmacht is Mechatronicashop.com niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Intellectuele eigendom 

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Mechatronicashop.com, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciele know how, methoden en concepten.

Persoonsgegevens 

Mechatronicashop.com zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.

Bescherming van de privacy van onze relaties is zeer belangrijk voor ons. Klanten gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Voor zover er op ons wettelijke of andersoortige regels ter zake van privacy van toepassing zijn, zullen wij deze respecteren en naleven.

Wij beperken de registratie van uw gegevens tot het registreren van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met u als koper.

Informatie die door ons verzameld wordt, wordt gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken. Indien noodzakelijk gebruiken wij uw gegevens om met u in contact te komen inzake een door u geplaatste bestelling.

Adresgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de toezending van door de klant aangekochte producten en/of diensten.

Onze website kunt u anoniem bezoeken. Wij leggen geen gegevens vast die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van onze site.

Gegevens over u of uw computer worden u ook niet ontfutseld met een cookie of met andere middelen. Voor het voltooien van een bestelling zijn echter wel cookies en/of pop-ups noodzakelijk.

Deze kunnen/worden echter na het afronden van de bestelling verwijderd en nimmer voor ander doeleinden dan het opnemen van een bestelling gebruikt.

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Mechatronicashop.com of overeenkomsten die met haar gesloten zijn worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Bosch, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Diversen 

Mechatronicashop.com is gevestigd te 6534AG Nijmegen, St. Teunismolenweg 48A en geregistreerd in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Den  Bosch onder nr. 64.26.43.51.

Het BTW-identificatienummer is NL 001370400B23

Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan:

info@mechatronicashop.com

of per post:

St. Teunismolenweg

6534AG  Nijmegen

Nederland

Mechatronicashop.com streeft ernaar om de ontvangen elektronische post binnen 24 uur na ontvangst te beantwoorden.